วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ขับเคลื่อนตามแนวคิด โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”
โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

ศูนย์ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2560 1.กิจกรรมซ่อม (Repair) บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน๒. กิจกรรมสร้าง (Build) การสร้างอาชีพใหม่ และอบรมต่อยอดตามความต้องการของชุมชนการสอนกาแฟโบราณ ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 3. กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและรับรองมาตรฐาน การทำน้ำมันไพลสด และยาดมสมุนไพร ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

ศูนย์ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2560 1.กิจกรรมซ่อม (Repair) บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 2.กิจกรรมสร้าง (Build) การสร้างอาชีพใหม่ และอบรมต่อยอดตามความต้องการของชุมชน การทำมุ้งลวดกันยุง ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 3.กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและรับรองมาตรฐาน การทำดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว และบริเวณใกล้เคียงรับบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) โดยมีข้าราชการ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น