ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนทำฝนหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนทำฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรและเติมน้ำทุนให้กับเขื่อน หลังพบมีปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 พร้อมบินทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม
โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เสี่ยงวาตภัยและดินถล่ม

น.ส.หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจากการติดตามสถานการณ์น้ำเก็บกักของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนในเขตภาคเหนือ พบมีปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักปกติ
ร้อยละ 50 และจากการติดตามข้อมูลความต้องการน้ำฝนของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบภาคเหนือ ยังคงมีความต้องการขอรับสนับสนุนฝนหลวง เพื่อให้สองคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตร และเติมน้ำทุนให้กับเขื่อน ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ยังปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำในเขื่อนใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เขื่อนภูมิพลตอนบน  เขื่อนสิริกิติ์ตอนบน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา และแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ และเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเหนือยังคงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และพร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม รวมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น พื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต พื้นที่ที่ประสบวาตภัย น้ำหลาก น้ำท่วม และดินถล่ม เป็นต้น

ทั้งนี้สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-275051 ต่อ 12 และติดต่อข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ หรือทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น