ดันเมืองแพร่ ขึ้นแท่น”ฮับ” ม้าเหล็กรางคู่

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ เผยจังหวัดแพร่ถือเป็นชุมทางการขนส่งทางรถไฟสู่ภาคเหนือ หวังช่วยผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นประตูสู่ล้านนาและศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าหลักของภาคเหนือตอนบนในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ โดยมีการนำเสนอผลสรุปแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม รูปแบบโครงสร้าง ความคุ้มค่าและประโยชน์ การเวนคืนที่ดินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ณ ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ โดยมีผู้สนใจ ทั้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน
โดย นายพิเชษฐ์ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนอผลสรุปแนวเส้นทางที่เหมาะสม มีระยะทางรวม 189 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเด่นชัย – ลำปาง ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร เป็นการสร้างทางรถไฟคู่ไปกับแนวเขตทางเดิม พร้อมปรับรัศมีโค้งของทางรถไฟเดิม เพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น โดยสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด 120 กม./ชม. และช่วงลำปาง – เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ก่อสร้างทางคู่ขนานในแนวเขตทางเดิมบางส่วนและตัดแนวทางใหม่บางส่วนเพื่อให้เป็นเส้นตรงมากที่สุด โดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 160 กม./ ชม. ซึ่ง สนข. จะนำผลที่ได้จากการสัมมนาเสนอต่อกระทรวงคมนาคม, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ ว่าจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะใช้ระยะเวลารวม 5 – 6 ปี จึงแล้วเสร็จ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราง สนข. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ถือเป็นชุมทางการขนส่งทางรถไฟสู่ภาคเหนือ โครงการนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นประตูสู่ล้านนา และศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าหลักของภาคเหนือตอนบนในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน
ทั้งนี้ การสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นอีก 2 วัน คือวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง และวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.denchai-chiangmai-doubletrack.com และแฟนเพจรถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงใหม่ นายพิเชษฐ์ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น