เชียงใหม่เชิญเที่ยวงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
วันนี้ 1 มิ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และนายอาทิตย์ เกษมศรี ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 โดยการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8
ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้า
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ในปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรปลูกมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกจำนวนมากกว่า 55,000 ไร่ และมีผลผลิมากกว่า 71,000 ตันต่อปี
ซึ่งเป็นพืชมีศักยภาพด้านการตลาด โดยเฉพาะมะม่วงพันธ์ุน้ำดอกไม้สีทอง
โชคอนันต์ มหาชนก นวลคำ และอื่นๆ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 300 ล้านบาท/ต่อปี และส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญจึงได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานผ่านโครงการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดงานให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศและทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพความปลอดภัยเพื่อการส่งออก นำเงินรายได้เข้าประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรตลอดจนส่งเสริมการติดต่อเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรงทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการตลาดมะม่วงเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตนี้
ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยการออกร้านและจำหน่ายมะม่วงราคาชาวสวนและของดีเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ
นิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดูแบบครบวงจรของสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน การประกวดผลผลิตมะม่วง 15 ประเภท ประกวดมะม่วงยักษ์ และการจำหน่ายกล้าพันธุ์มะม่วงและไม้ผลพันธุ์ดี
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษาในเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะม่วง 10 อำเภอ ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และกลุ่มตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น