หนุนโลจิสติกส์ เชื่อมการลงทุน เหนือตอนบน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ลุยเปิดโครง การพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistic รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistic รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านการตลาดและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม อาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการกว่า 70 คน ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย
โดยนายกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน logistic รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการตลาด การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้บริโภค และผู้ส่งออก จึงเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น