ปลูกป่าเพื่อพ่อ ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ สองฝั่งดอย

ทสจ.เชียงใหม่ นำประชาชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวสองข้างทางถนน หวังสร้างจิตสำนึกและเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

วันที่ 4 มิ.ย. 2560 ที่ บริเวณดอยกอม รอยเขตติดต่อบ้านแม่เหียะใน มู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเพื่อพ่อ ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ สองฝั่งดอย โดยได้บูรณาการจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลแม่เหียะ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 500 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสองข้างทางถนนสายแม่เหียะใน-ปง ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อความยั่งยืน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ในระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีของสองชุมชนให้มีความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทั้งนี้ ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย จากการเผาในที่โล่งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า เป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาติ จึงจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพื่อให้การป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อให้การเผาในที่โล่งและการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ซึ่งสถานการณ์หมอกควันในปีนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม การป้องกันและแก้ไขปัญหา จะต้องประกอบด้วยการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ และรายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับจัดฝึกอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันแบบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น