ศิษย์เก่ามอบเงินทุนการศึกษา

อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จาก คุณธิดา เพชรช่อ ข้าราชการบำนาญ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (ศิษย์เก่าของคณะฯ)เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น