เกษตรคุมเข้มปัจจัยผลิต ลุยจับวัตถุอตร.-ปุ๋ยปลอม

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวระหว่างติดตามปัญหาการร้องเรียนให้ตรวจสอบการใช้สารเคมีในพื้นที่เชียงรายว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูเพาะปลูกปี 2560 และช่วยให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้มอบหมายให้สารวัตรเกษตรของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร(สวพ.) เขตที่ 1-8 ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างใกล้ชิด


0…..สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โดยได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตแล้วกว่า 10,333 แห่ง สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยมาตรวจวิเคราะห์ 350 ตัวอย่าง วัตถุอันตรายทางการเกษตร(วัตถุ อตร.) 253 ตัวอย่าง และเมล็ดพันธุ์พืช 124 ตัวอย่าง อายัดปัจจัยการผลิตเพื่อตรวจสอบเป็นปุ๋ยชนิดน้ำ 76,691ลิตร วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดผง 1,663 กิโลกรัมชนิดน้ำ 7,212.5 ลิตร และเมล็ดพันธุ์พืช 363.81 กิโลกรัม หากพบว่า ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้จำหน่ายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
ทั้งนี้รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย16 คดี มูลค่ากว่า 48.26 ล้านบาท พร้อมยึดของกลางเป็นปุ๋ยชนิดเม็ด 3,071.7 ตัน และปุ๋ยชนิดน้ำ 11,977 ลิตร ดำเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร 5 คดี มูลค่า 1.48 ล้านบาท และยึดของกลาง 4,113 ลิตร
สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อฯว่าไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรถึง 149 ล้านไร่ มีแรงงานภาคการเกษตรประมาณ 17 ล้านคน สามารถผลิตสินค้าเกษตรสร้างรายได้จากการส่งออกถึงปีละ 1.2 ล้านล้านบาท ในพื้นที่การเกษตรทั้งหมด มีการเกษตรอินทรีย์ (ไม่ใช้สารเคมี) 3 แสนไร่ หรือ 0.17 % ในขณะที่ 148.7 ล้าน หรือ 99.83 %ใช้สารเคมี


0..ภาคการเกษตรไทยใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงมาก
ประเด็นสำคัญคือ ไทยมีการนำเข้าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้ป้องกันความเสียหายของผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในช่วง 40 ปี(2520-2559 )มีสถิตินำเข้าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (โรค แมลง วัชพืช เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะปีที่ผ่านมาสูงถึง 154,568 ตัน
ด้าน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร(สวพ.) เขตที่ 1 เชียงใหม่ระบุว่า กรมฯเน้นย้ำให้ความสำคัญกับปัญหาปุ๋ยปลอม ซึ่งยังมีผู้ประกอบการบางรายจ้องฉวยโอกาสลักลอบผลิตออกมาจำหน่ายโดยเฉพาะปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ทั้งยังมีระบบขายตรงและพ่อค้าเร่ขายตามหมู่บ้านต้องติดตามอย่างเข้มงวดและใกล้ชิด ให้สารวัตรเกษตรแต่ละพื้นที่ควบคุมปัจจัยการผลิตตามฤดูกาลผลิตพืช เฝ้าระวังสูตรปุ๋ยและชนิดวัตถุอันตรายที่เกษตรกรนิยมใช้


0..กระทรวงเกษตรฯลุยพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตปุ๋ยฯในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกปี 2560 นี้อย่างเข้มข้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น