พ่อเมืองเชียงใหม่ร่วมกับเกษตรจังหวัดเปิดงานวันมะม่วงและของดี เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดี เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวีดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตุประสงค์การจัดงาน ในงานนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเกษตรกรเข้าร่วมพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน กลุ่มYoung Smart Farmerจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น