เปิดค่านิยม ซื้อเครื่องสำอางสมุนไพรไทย

สสว. เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้าเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ สินค้าตรงกับที่โฆษณา Packaging ต้องสวยงามเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ และมีความคุ้มค่าคุ้มราคา วัยต่ำกว่า 30 กล้าทดลองใช้เครื่องสำอางยี่ห้อ ใหม่

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกล างและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ทำการสำรวจความคาดหวังของผู้บริ โภคต่อเครื่องสำอางจากสมุนไพรไท ยที่ผลิตโดยผู้ประกอบการ SME จากกลุ่มตัวอย่างหญิงและชายวัยทำ งาน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของ ตลาดเครื่องสำอาง ในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองห ลัก คือ เชียงใหม่และชลบุรี
โดยผลการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่คาดหวังว่าสิน ค้าต้องหาซื้อได้ง่าย คุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงแบ รนด์ใหญ่ มีความคุ้มค่า คุ้มราคา และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระ คายเคือง อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้บริโภคอยากให้ SME ปรับปรุงคือเรื่องมาตรฐานความปล อดภัยของสินค้า ความสวยงามดูดีของ Packaging และช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายโด ยเฉพาะช่องทางออนไลน์

เมื่อพิจารณาในแต่ละช่วงอายุของ ผู้บริโภค พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

– กลุ่มวัยทำงาน (20-59 ปี) ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ สินค้าตรงกับที่โฆษณา Packaging ต้องสวยงามเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ และมีความคุ้มค่า คุ้มราคา

– ส่วนกลุ่มวัยใส (ต่ำกว่า 19 ปี) และวัยเริ่มต้นทำงาน (20-29 ปี) กล้าทดลองใช้เครื่องสำอางใหม่ๆ โดยจะดูจากแบรนด์และ Packaging สวยงามเป็นหลัก เชื่อการโฆษณา การรีวิวสินค้าออนไลน์ผ่านบล็อก เกอร์ ดารา-เซเลบ

– กลุ่ม 60+ ไม่กล้าทดลองใช้เครื่องสำอางสมุ นไพรทั้งที่ใช้กับผิวหน้าและผิว กายเนื่องจากกลัวการแพ้หรือระคา ยเคือง และมองที่ราคาสินค้าเป็นหลัก

ผลการสำรวจครั้งนี้สะท้อนพฤติกร รมผู้บริโภคที่จะเป็นประโยชน์ต่ อ SME ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้ องการของตลาด สรุปประเด็นสำคัญได้คือ 1.สินค้าต้องมีมาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน อย. 2.Packaging สวยงาม ดูดี และบ่งบอกรายละเอียดของส่วนผสมชั ดเจน 3.สรรพคุณสินค้าตรงกับที่โฆษณา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ สินค้า 4.การขายออนไลน์เป็นช่องทางที่สำ คัญมากสำหรับเครื่องสำอาง เพราะกลุ่มผู้ซื้อนิยม shopping สินค้าผ่านทางออนไลน์ การรีวิวสินค้าด้วยบล็อกเกอร์ ดารา เซเลบ รวมทั้งการให้ทดลองใช้สินค้า และการลด แลก แจก แถม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ

ปัจจุบัน สสว. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ SME Go Online โดยสนับสนุนให้ SME นำสินค้ารวมทั้งสิ้น 1 แสนรายการ เข้าขายใน website ที่มีชื่อเสียง SME ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ สสว. Call Center 1301 หรือ website sme.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น