จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน

เชียงใหม่-ลำพูนร่วมจัดพิธีต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง มหาวิทยาลัยครูเหมียนหยาง และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับ
การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับสถาบันการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรม
เชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง มหาวิทยาลัยครูเหมียนหยาง และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับสถาบันการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยนายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทย นายหู เว่ยเฟิง ผู้ตรวจราชการกรมและอธิบดีกรมการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ ได้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับทุกประเทศอย่างเป็นทางการ สำหรับภาษาจีนเป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนชาวจีนเข้ามาอาศัยและท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก ทำให้ภาษาจีนมีความสำคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการมาแล้ว 10 รุ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 6 รุ่น สำหรับในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย นำนักศึกษามาเป็นทูตวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน จำนวน 42 คน เป็นรุ่นที่ 11 เข้าฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 33 โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับนักศึกษามาเป็นทูตวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน จำนวน 25 คน เป็นรุ่นที่ 6 เข้าฝึกฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 18 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทีมข่าวนโยบาย…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น