สนับสนุนการสร้างลานกีฬา..

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และ นายณัฐพงษ์ มโนคำ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ นำคณะเดินทางไปมอบเงิน สนับสนุนการสร้างลานกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เป็นผู้รับมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น