สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการ ถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community)”ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 6โดยมี นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. เชียงใหม่ เขต 6 )กล่าวว่า การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community)”ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในครั้งนี้

เนื่องจากในปัจจุบันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (การสอบ O-NET, NT) เพราะถือเป็นตัวชี้วิดสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและเปิดวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งไปที่โรงเรียนและห้องเรียนซึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดคือผู้บริหารและครูผู้สอนซึ่งต้องเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงดำเนินกิจกรรมนี้ ขึ้น ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ นายจักรคำ หวันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง,นางสุชา ญาไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สอยปัจจุบัน,นายปรีชา วิระราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สอยในอดีต,นายบุญส่ง ปิงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา และ ศน.เกษแก้ว ปวนแดง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 6

และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ นายบุญเลิศ ทิพจร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง,นางรัชนี ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแปะและนางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น