มจร .วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564)โดยมี พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยการเงินและงบประมาณ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของสถาบันอุดมศึกษาแหล่งเงินทุนของสถาบันทั้งงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบัน รวมทั้งจะต้องมีระบบในการจัดหาประสิทธิภาพ และสถาบันอุดมศึกษาต้องมีผลกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้

ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับความรู้และร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ รูปแบบของการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้ เรื่อง ทบทวนกระบวนการแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ศักยภาพทางการเงิน SWOT Analysis จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และบรรยายเรื่อง”แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ทางการเงิน โดยอาจารย์ศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ที่ปรึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 37 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น