สหกรณ์รุกจัดตั้งกองทุนฯ ลดความเสี่ยงผลผลิตสมาชิก

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ภาคการเกษตรปัจจุบันมีประมาณ 4,000 แห่ง มีสมาชิกมากกว่า 11 ล้านคน ส่วนหนึ่งดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก โดยมีสินค้าการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ไข่ไก่ นม สินค้าปศุสัตว์และประมง


0..วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อเป็นการคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์ ขณะนี้มีหลายสหกรณ์ได้จัดตั้งกองทุนจัดการความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตร จะ
ช่วยเหลือดูแลสมาชิกในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยนำเงินจากกองทุนฯ มาช่วยชดเชยราคาให้เกษตรกรได้ และส่วนหนึ่งก็ยังนำไปพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาสภาพพื้นที่ทำการเกษตรของสมาชิกให้มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก หรือผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น
กองทุนฯนี้ จะเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง วาตภัย ดินโคลนถล่ม โรคระบาด และเป็นค่าชดเชยการขาดทุนจากความเสียหายให้กับสมาชิก โดยสหกรณ์ฯ จะจัดให้มีบัญชี “กองทุนจัดการความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม” แยกต่างหากจากบัญชีอื่นๆ ของสหกรณ์ เพื่อรายงานยอดเงินของกองทุนฯและความเคลื่อนไหวให้ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ด้านนางสาวกาญจนา ลำพุฒ ประธานกรรมการ สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จ.เชียงราย กล่าวว่าทาง สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งกองทุนดังกล่าวแล้ว โดยกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินการ ปีบัญชี 2559มีกำไรสุทธิ 1,915,351.25บาท ได้จัดสรรกำไรสุทธิเข้ากองทุนฯจำนวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.66 ของกำไร


0..ผลิตภัณฑ์ สินค้าจากสหกรร์ประมงพาน เชียงราย ขึ้นชื่อ เป็นที่ต้องการของตลาด

0..อ.พาน เชียงราย เลี้ยงปลานิลกว่าหมื่นบ่อ
สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จ.เชียงราย เป็นสหกรณ์ประมงมีเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในบ่อดินขนาดต่างๆ ประมาณ
10,000 บ่อ ซึ่งด้วยเทคนิคการเลี้ยงเฉพาะทำให้ปลามีน้ำหนักดีเนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นคาว จึงส่งผลให้สินค้าปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ขึ้นชื่อและเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้าฯ 1 สหกรณ์การเกษตร ที่เน้นการทำงานในรูปแบบประชารัฐและตั้งเป้าจะพัฒนาการผลิตปลานิลที่มีคุณภาพพอที่จะสามารถทำตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น