สพม.34 อบรม PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา โดยมีนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ.โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายเจดีย์ เดชพันธ์ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การเตรียมครูให้มีสมรรถนะที่ดีย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ คือการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อให้ความรู้และเตรียมครูผู้สอนในการสร้างการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระดับโรงเรียน และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรงเรียนมีซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนในกลุ่มดอยสามหมื่น (โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา)และกลุ่มดอยอ่างขาง (โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม) และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์อุปถัภม์ จำนวน 149 คนทั้งนี้ เพื่อเตรียมครูให้มีสมรรถนะ เพื่อให้ความรู้และเตรียมครูผู้สอนในการสร้างการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional LearningCommunity : PLC) ระดับสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการประชุมจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนคณะวิทยากร นำโดย รศ.ดร.เกตุมณี มากมี ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ และ ศน.จงภพ ชูประทีป ที่เสียสละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น