ปศุสัตว์แนะนำเกษตรกร ป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงว่าในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น โค กระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ด เป็นต้น ผู้เลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการสูญเสียสัตว์เลี้ยง ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ ดำเนิน การป้องกันโรคในสัตว์
โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ ทั้งโค กระบือ สุกร ไก่ แพะ แกะ การจัดการพื้นที่เลี้ยง หรือ โรงเรือน โรงเรือนควรตั้งอยู่บนที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงและแห้ง ควรสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 30 เซนติเมตร โรงเรือนควรตั้งในแนวทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ต้องไม่โดนฝน และลมโกรก


0…ป้องกัน….
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่องร่วมกับด่านกักกันสัตว์ลำพูน รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสียงต่อโรคไข้หวัดนก สนามซ้อมไก่ชน สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมรณรงค์พ่นน้ำยาทำลายเชื้อโรคในตลาดนัดค้าสัตว์บ้านเวียง ตำบลวังผาง และสถานที่เลี้ยงโคในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ประการสำคัญถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์ปีกประเภท ไก่ เป็ด ควร มีพื้นที่ให้ไก่เดินเล่น หรือออกกำลังกาย มีรั้วตาข่ายแบ่งพื้นที่เลี้ยงไก่ให้เป็นสัดส่วน และมีตาข่ายป้องกันนกหนู ควรมีประตูเข้า- ออกทางเดียว มีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้าฟาร์ม ควรพักโรงเรือน 2 สัปดาห์ ก่อนนำไก่รุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยง
ในขณะที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ กล่าวว่าจากการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารปศุสัตว์ ระดับเขต และจังหวัดเมื่อเร็วนี้นั้น นายอภัย สิทธิสังข์ อธิบดีฯได้กำชับการจัดชุดเจ้าหน้าที่ บริการด้านคำแนะนำให้เกษตรกรทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ ในการเลี้ยงสัตว์เพราะการทำความสะอาด จะเป็นการทำลายเชื้อโรค ที่อาจติดมากับอากาศ หรือสัตว์พาหะอื่น เช่น นก หนู ฯลฯ


0…คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์มอบนโยบายปศุสัตว์เขต-จังหวัด 
การทำความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณ์ให้สะอาดอยู่เสมอ จะเป็นการช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้สัตว์เลี้ยง ถ้าเป็นสัตว์ปีก ประเภท ไก่ไข่ ถ้าดูแลโรงเรือนดี ผู้เลี้ยงควร เก็บ กวาด ขี้ไก่ เสมอ ปัด กวาด หยากไย่ กลับแกลบรองพื้น เปลี่ยนน้ำ – เปลี่ยนอาหารไก่ไข่ทุกวัน ตรวจดูรั้ว ตาข่าย ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วทุกซอกทุกมุม จะป้องกันเชื้อโรคเข้ามายังฟาร์มเลี้ยงไก่ ได้
ข้อแนะนำอีกอย่างนั่นคือไม่ควรให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกโรงเรือน โดยไม่ได้รับอนุญาต ควรเปลี่ยนรองเท้า และจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งที่เข้า ออกฟาร์ม ควรมีทางเข้า-ออก ทางเดียว และ ทำสมุดจดบันทึกวัน เวลา ที่มีบุคคลเข้าออกจากโรงเรือนทุกครั้ง ควรจอดรถ หรือยานพาหนะห่างจากโรงเรือนเลี้ยง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าในโรงเรือนเลี้ยงไก่ และเสียงดังของเครื่องยนต์อาจทำให้ไก่ตกใจ ส่งผลให้ไก่ไม่ไข่ หรือปริมาณไข่ลดลงได้ สัตว์ปีกที่ต้องการนำเข้ามาเลี้ยงใหม่ไว้อีกที่หนึ่ง เพื่อสังเกตอาการว่า แสดงการเจ็บป่วยหรือไม่ อย่างน้อย 21วัน หากสัตว์ไม่แสดงอาการเจ็บป่วย จึงนำเข้าพื้นที่เลี้ยงต่อไป


0…มอบปัจจัยผลิต..
คณะกรรมการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ของอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 80 ตัว พันธ์กบนา จำนวน 600 ตัว ให้เกษตรกรสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมเรียนรู้การทำการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น