เมืองรถม้าสานต่อประชารัฐ เปิด”ตลาดต้องชม” กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมืองรถม้าเดินหน้าสานต่อขับเคลื่อนกิจกรรมสนองตอบนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ โดยกรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมเชิงรุกพัฒนาศักยภาพตลาดชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก จัดเปิด “ตลาดต้องชม” แห่งที่สามของจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนและช่วยสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดต้องชม ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง” ร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโบราณสถานกู่เจ้าย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง และหลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปางเดินหน้าสานต่อขับเคลื่อนกิจกรรมสนองตอบนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ ด้านการช่วยเหลือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรประชาชนในระดับฐานราก ร่วมกันทำพิธีเปิด “ตลาดต้องชม ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง” พร้อมจัดสถานที่ตั้งซุ้มแผงลอยให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ได้วางจำหน่ายสินค้าของดีของชุมชน ในนาม “ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน” โดยได้มีการเปิดซุ้มให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าได้ ที่บริเวณโบราณสถานกู่เจ้าย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นางอรุณี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การจัดตั้ง “ตลาดต้องชม” ดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น” โดยทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนระดับฐานราก สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ ช่วยทำการผลักดันส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนที่มีอยู่เดิม ให้เป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์เชิงพาณิชย์ เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน สามารถที่จะดึงดูดคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตลาดถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง ถือเป็นตลาดชุมชนอีกแห่งของจังหวัดลำปาง ที่มีจุดเด่นมากมายสามารถที่จะพัฒนาเป็นตลาดต้องชมได้ เนื่องด้วยตลาดแห่งนี้ เป็นทั้งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ มีเส้นทางถนนเชื่อมโยงถึงสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ รวมทั้งตลาดดังกล่าวยังมีความโดดเด่นในเรื่องของสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ย่อมเยา มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน เป็นตลาดวิถีคนเมืองแบบดั้งเดิมสามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นมนต์เสน่ห์ ที่จะทำให้ผู้มาเที่ยวชมเกิดความประทับใจและต้องหวนกลับมาเที่ยวชมอีกครั้ง โดยสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดต้องชม ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง จะมีด้วยกันหลากหลายชนิดทั้ง สินค้าของฝากของที่ระลึก OTOP ระดับ 3-5 ดาว, สินค้าพื้นเมืองอาหารคาวหวาน เสื้อผ้า และสินค้าสะสมของเก่าหายาก เป็นต้น ซึ่งในการเปิด “ตลาดต้องชม” ครั้งนี้ ยังได้มีมอบประกาศเกียรติบัตร “หนูนิดติดดาว” ให้กับร้านอาหาร “รสดี” เพื่อรับรองคุณภาพว่าเป็นร้านอาหารที่มีความสะอาดได้ถูกสุขอนามัยและราคาถูก รวมทั้งได้ติดตราเครื่องหมายมาตรฐานกรมการค้าภายใน บนเครื่องชั่งให้กับร้านค้าภายในตลาดเพื่อรับรองว่าตลาดแห่งนี้มีความเป็นธรรมไม่โกงตาชั่งอย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น