นายอำเภอแม่สาย อนุมัติสัญชาติไทย 317 ราย

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2560 เวลา 10.30 น. ทีมข่าวได้เดินทางไปเข้าพบนาย ชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย นายทะเบียน อ.แม่สาย และนายสุรชาติ สอาดเอี่ยม(ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร อ.แม่สาย ผู้ช่วยนายทะเบียน อ.แม่สาย ) และคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทย ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แก่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามพรบ.กฎหมายสัญชาติ ม.23 และ ม.7ทวิ วรรค2 โดยได้พิจารณาคำร้องขอทั้งสิ้น ณ. ถึงวันนี้ 317 คำร้อง ตั้งแต่เดือน พฤษาคม 2560 จนถึงในวันที่ 20 มิถุนายน  2560 ซึ่งได้อนุมัติให้ได้สัญชาติไทย ในเดือน พ.ค 60.พรบ. ม.7 ทวิ วรรค2 ชาย 65 ราย หญิง39 ราย พรบ.ม23 ชาย 3 รายหญิง 3  ราย เดือน มิ.ย 60 พรบ.ม.7 ทวิ วรรค 2 ชาย 49ราย หญิง 51 รายและ พรบ.ม.23 ชาย 13 ราย หญิง 15 ราย และมาตราในการเพิ่มชื่อ 7 ราย ถอดถอนจำหน่ายทุจริตสวมบัตร 6 รายคืนคำขอมาตรา 17 ขอต่างด้าว 1,475 ราย เนื่องจากเอกสารไม่ครบองค์ประกอบ และให้ยื่นใหม่ภายหลังที่เตรียมเอกสารครบ โดยนายชุติเดช ได้กล่าวว่าการอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยนั้นตนเข้าใจปัญหาคนในพื้นที่ว่ามีปัญหาเรื่องสถานะบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และที่ผ่านมาแล้วนั้น จะติดขัดปัญหาด้านเอกสารบางครั้งการให้ข้อมูลในการทำประวัติด้านเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริงและไม่ครบ ดังนั้น ตนจึงให้ นายสุรชาติ ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.แม่สาย เร่งทำการแก้ไขและตรวจสอบเอกสารบุคคลที่ไม่มีสถานะและบุคคลที่ขอยื่นคำร้อง เข้าใจว่าซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีมารองรับในการจัดเก็บเอกสาร และเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญในการทำเรื่องโอนสัญชาติในมาตราต่างๆ

ในการตรวจสอบด้านประวัติเพื่อทำเอกสารนั้นอาจมีการทำตกหล่นหรือการสื่อสารที่เข้าใจกันคาดเคลื่อนด้านภาษาทำให้เกิดความผิดพลาดทั้งนี้ตนและปลัดหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรจะพยายามแก้ไขให้บุคคลที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย และได้ช่วยเหลือสังคมและกลุ่มชาวชาติพันธ์ใน อ.แม่สาย โดยเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีความจงรักภักดีและไม่เป็นภัยต่อสังคมโดยตนให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย ทะเบียนราษฎร เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากลดความยุ่งยากด้านเอกสารและตัวบุคคลเมื่อก่อนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเวลาจะเดินทางหรือจะทำเอกสารเพื่อทำงานหรือออกนอกพื้นที่ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันมาเซ็นรับรองว่าอยู่ในพื้นที่จริงซึ่งปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกแล้วเพราะประวัติและข้อมูลเจ้าหน้าที่ทาง อ.แม่สายได้อัพเดทข้อมูลและจัดทำข้อมูลประวัติ สถานะตัวบุคคลเก็บเข้าระบบในคอม
พิวเตอร์บุคคลที่ต้องใช้เอกสารดำเนินการ ติดต่อทางอำเภอได้โดยตรงและไม่ต้องมีลายเซ็น ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันมาเซ็นรับรอง เช่นการเซ็นรับรอง บัตรหาย บัตรหมดอายุ เปลี่ยนบัตร เปลี่ยนทีอยู่ เปลี่ยนชื่อ  เนื่องจากทางอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร มีข้อมูล และ ประวัติอยู่แล้วจึงลดความยุ่งยากเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ๆที่ต้องการใช้ ตามนโยบาย รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่เร่งผลักดันปฏิรูปเพื่อให้ประชาชนชาวชาติพันธ์ รวมทั้งชนกลุ่มน้อยที่เข้ามา พึ่งอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร องค์พระมหากษัตริย์ไทย  ทั้งนี้และตนเองขอแสดงความดีใจต่อบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยและขอให้ทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองเคารพรักและหวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสิ่งที่ท่านได้เป็นไทยนั้น ไม่ใช่ผู้ใด แต่เป็นพระราชดำรัสขององค์สมเด็พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ และในรัชกาลที่ 10 ของชาวไทยเรา

ซึ่งการดูแลบ้านเมืองและสังคมเป็นหน้าที่ของทุกคน แสดงความคิดเห็นต่อ 4 คำถาม ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ที่ ณ.ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ในวันเวลาราชการ

 

Cr.ณฐพัชร์  อภิโชคกุล /เชียงราย /รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น