ประชุมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร และเด็กเล็กในศูนย์เด้กเล็กเอกชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนอาหารสุขภาวะในชุมชนบ้านจัดสรรและศูนย์พัฒนาการเด็กเอกชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณโดย สสส. จัดประชุมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร และเด็กเล็กในศูนย์เด้กเล็กเอกชน ให้มีสุขภาวะที่ดีในปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งด้านอาหารปลอดภัย การดูแลสุขภาพกายและใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการร่วมขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นบ้านจัดสรรต้นแบบการดูแลสุขภาพกายใจของผู้สูงอายุ โดยมีนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นางมลวิภา ศิริโหราชัย ผู้จัดการโครงการฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการร่วมดำเนินการและวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น