ลำพูนกระตุ้นตลาดผลผลิต จัดงานลำไย 8-14 สิงหาฯนี้

นายนิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์ เกษตรอำเภอลี้ ลำพูน กล่าวว่า จากนโยบายของภาครัฐฯในการดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2560 นั้น จังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ซึ่งมีการทำเกษตรไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะลำไยและมะม่วงเป็นที่ต้องการของตลาด
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต จีเอพี. พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ตลอดจนร่วมมือกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบล ผลิตขยายชีวภัณฑ์(บิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่า)เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย


0….อบรม
สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลป่าไผ่ ผลิตขยายชีวภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ในหมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่
ทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ระบุว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกลำไย 270,125 ไร่ มีเกษตรกรปลูกลำไย 44,425 ราย ประมาณการผลผลิต 201,200 ตัน โดยจะเป็น ผลผลิตในฤดูช่วง มิถุนายน – กันยายน จำนวน 100,773 ตัน และนอกฤดู 100,427 ตัน อย่างไรก็ตามปีนี้มีการปลูกลำไยนอกฤดูเพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 40.46 เนื่องจากฤดูปีที่ผ่านมาลำไยในฤดูกระทบแล้ง จึงทำให้เกษตรกรหันมาทำลำไยนอกฤดู

0…งานลำไยลำพูนจัด8-14 สิงหาคม2560
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดูปีนี้ 100,773 ตัน โดยคาดการณ์จะนำไปบริโภคสด 43,310 ตัน แยกเป็น ในประเทศ 5,000 ตัน ส่งออก 50,000 ตัน และแปรรูป 60,463 ตัน คิดเป็น 60% ของผลผลิตลำไยทั้งหมดของจังหวัด และมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดด้วยรูปแบบการจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2560 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น