เซ็นเอ็มโอยู เปิดหลักสูตร ข้าวโพดหวาน

ซันสวีทจับมือ กศน. เซ็นข้อตกลงทำความ่วมมือ (MOU) จัดหลักสูตรการเรียนหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน เพื่อพัฒนาการปลูกข้าวโพดหวานซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ และผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปลูกข้าวโพดหวานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

บริษัท ซันสวีท จำกัด จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ซันสวีท ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm เลขที่ 370 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่รวม 25 ไร่ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเรียนหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางกับบริษัท ซันสวีท จำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. องอาจ กิตติคุณชัย CEO บริษัท ซันสวีท จำกัด ,นางออมสิน บุญวงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่วาง , นายจักรพันธ์ เมืองมา ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอแม่วาง, นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายผลิตและคลังสินค้า บริษัท ซันสวีท จำกัด ได้ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) เรื่องหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางกับ บริษัท ซันสวีท จำกัด ณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง และบริษัท ซันสวีท จำกัด โดยมีความประสงค์จะทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในเรียนรู้วิชาข้าวโพดหวาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกัน เพื่อมากำหนดในการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่วาง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาการปลูกข้าวโพดหวานซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ และผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปลูกข้าวโพดหวานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง โดยกำหนดบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่ายงานที่ร่วมลงนามดังนี้
1.บริษัท ซันสวีท จำกัด มีภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหวานทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติแก่นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางรวมทั้งให้การสนับสนุบองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
2.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง มีภารกิจในการจัดเตรียมนักษาศึกษา เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหวาน ณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm รวมถึงการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนด
ทั้งนี้ การบันทึกข้อตกลงนี้ให้มีกำหนด 3ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลังฐานในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น