วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดโครงการอบรม การเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม การเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เป็นประธานเปิดการอบรม วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕60 ณ ห้องประชุม 721 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง กล่าวว่า โครงการอบรม การเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทาง พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ และสามารถร่วมกันจัดตั้งธุรกิจของตนเองในวิทยาลัยได้ และในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทางด้านธุรกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 การสร้างแนวความคิด ทางธุรกิจพร้อมการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ยุคดิจิทัล การจัดทำแผนธุรกิจ การทำแบบจำลองธุรกิจ และการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวเกศริน เกาะดี หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบและให้การสนับสนุน แต่ละสถานศึกษาในสังกัด ให้ดำเนินการบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โดยผ่านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีองค์ความรู้ ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถจัดตั้งธุรกิจของตนเองได้นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 135 คน ครูที่ปรึกษา จำนวน 14 คน
โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถร่วมกันจัดตั้งกลุ่มธุรกิจขึ้นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในการจัดโครงการอบรมการเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ คุณชุติมา กระจ่างทิม และคุณตงอิก แซ่เจียม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!