พ่อเมืองแพร่ มอบเสื้อสามารถ กำนันผู้ใหญ่บ้านคะแนนสูงสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบเสื้อสูทสามารถแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการทดสอบวัดผลความรู้ ตามโครงการอบรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่จังหวัดแพร่โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ดำเนินโครงการอบรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 จำนวน 5 ครั้ง
โดยให้อำเภอจัดอบรมให้ความรู้ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
จัดทำแบบทดสอบความรู้เป็นประจำทุกเดือน
และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จังหวัดแพร่ได้มีการทดสอบวัดผล
ความรู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการอบรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 9 ราย
และทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบเสื้อสูทสามารถให้แก่ผู้ได้คะแนนสูงสุด
ในการประชุมกรรมการจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2560 ที่ห้องจดหมายเหตุ
ศาลากลางจังหวัดแพร่ประกอบด้วย ตำแหน่งกำนัน คะแนนสูงสุด 37 คะแนน ได้แก่
นายพิทักษ์ ยาโพธิ์ กำนันตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ นายสานิตย์ นันทสุวรรณ
กำนันตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คะแนนสูงสุด 39 คะแนน ได้แก่
นายสงวน เกยงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ นายผล
กาทองทุ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ ตำแหน่งแพทย์ประจำ
ตำบล คะแนนสูงสุด 36 คะแนน ได้แก่ นางภารดี สุขจิตต์ แพทย์ประจำตำบลแม่คำมี
อำเภอหนองม่วงไข่ ตำแหน่งสารวัตรกำนัน คะแนนสูงสุด 38 คะแนน ได้แก่ นางสาว
สุภาพรรณ ศรีจันดี สารวัตรกำนันตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง คะแนนสูงสุด 38 คะแนน ได้แก่ นางโยธกา อิ่นโดด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ และตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ คะแนนสูงสุด 37 คะแนน ได้แก่ นายสยาม แขไข หมู่ 1 ตำบล
นาจักร อำเภอเมืองแพร่ และ นายสุพัตร ประวิง หมู่ 7 ตำบลตำหนักธรรม
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น