พาณิชย์ลำพูน ติวเข้มมาตราฐานการคัดขนาดลำไย

พาณิชย์ลำพูน เข้าร่วมสัมมนา “การกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไย ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542” พร้อมเตรียมประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เครื่องคัดขนาดลำไยเป็นวัดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง “การกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไย ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542” ณ กัซซันขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยช่วงเช้าพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญของโครงการกำกับดูแลเครื่องคัดลำไยฯ ต่อจากนั้นมีการบรรยายแนวทางการกำกับดูแลเครื่องคัดลำไยขนาดลำไย ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องคัดลำไย โดยผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง และนายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มปรึกษาหารือเรื่อง “แต่งตั้งคณะทำงานฯ โครงการกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไย ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542” และสรุปผลการสัมมนา พร้อมทั้งสรุปร่างแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ สำหรับการจัดงานดังกล่าว ดำเนินงานโดย สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยเชิญผู้แทนพาณิชย์กลุ่มจังหวัด 18 ภาคเหนือ สำนักงานชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) หอการค้าจังหวัดลำพูน สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน นายกสมาคมลำไยอบแห้งทั้งเปลือก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าว

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกลำไยสดแลผลิตภัณฑ์ลำไยเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปลำไยสดและลำไยอบแห้งตลาดหลักลำไยของไทยได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และฮ่องกง ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายนขอ

งแต่ละปี เป็นช่วงที่มีผลผลิตออกมาก พื้นที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวมากที่สุดอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง พะเยา เป็นต้น และภาคตะวันออกของประทศ เช่น จังหวัดจันทบุรี การรับซื้อลำไยเพื่อที่จะนำไปอบเป็นลำไยแห้ง ตลาดรับซื้อลำไยจะกำหนดราคาต่อกิโลกรัมตามขนาดของลำไย ซึ่งขนาดลำไยที่ผู้รับซื้อกำหนดจะคัดขนาดโดยใช้เครื่องคัดขนาดลำไยที่ใช้หลักการตะแกรงคัดขนาดวัตถุ (Sieve) ที่มีตะแกรงคัดขนาดลำไยสด 4 ขนาด คือ
1. ขนาด AA ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 27 มิลลิเมตร
2. ขนาด A ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 25 มิลลิเมตร ถึง 27 มิลลิเมตร
3. ขนาด B ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 22 มิลลิเมตร ถึง 25 มิลลิเมตร
4. ขนาด C ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 19 มิลลิเมตร

โดยใช้เครื่องคัดขนาดลำไยเป็นเครื่องคัดแยกขนาดลำไยดังกล่าวที่ยังไม่มีหน่วยงานใดของรัฐที่กำหนดและตรวจสอบรับรองมาตรฐานของเครื่องคัดเกรดลำไย ทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิตให้รูของตะแกรงมีขนาดคลาดเคลื่อนเท่าไรก็ได้ ผู้ใดจะดัดแปลง เพื่อเอาเปรียบทางการค้าอย่างไรก็ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยไม่มั่นใจในมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไย กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา จึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ให้พิจารณากำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไย ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนที่จะนำมาใช้คัดขนาดลำไยเพื่อรับซื้อลำไยสดร่วงจากชาวสวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น