“เชียงใหม่” ในมุมมองชาวจีน

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม เปี่ยมล้นด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลากหลาย ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากการที่เชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับที่ 2 ของโลก และอันดับที่ 1 ของเอเชีย ในปี พ.ศ. 2559 หรือ the World’s Best Cities in the Travel + Leisure World’s Best Awards 2016 จากนิตยสารทราเวลแอนด์เลซเซอร์ (Travel and Leisure) ประเทศสหรัฐอเมริกา สอดคล้องกับตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกว่า 8 หมื่นล้านบาทต่อปี ส่งผลให้การท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดที่มีส่วนสำคัญในการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในธุรกิจทางตรง เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงธุรกิจสนับสนุนและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีกสินค้าและของที่ระลึก และธุรกิจนันทนาการต่างๆ

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงใหม่ พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.15 จาก 2,367,495 คน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 2,584,091 คน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดถึง 567,759 คน หรือร้อยละ 21.97 ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงใหม่ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี (กรมการท่องเที่ยว,2560) แสดงให้เห็นว่า เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนดังนั้น แม่โจ้โพลล์ ภายใต้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จึงได้สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 402 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18-27 มิถุนายน 2560 ในหัวข้อ “เชียงใหม่…เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในมุมมองชาวจีน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลสำรวจดังนี้

จากการสอบถามนักท่องเที่ยวจีนถึงสาเหตุที่สนใจและอยากมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.32 สนใจและอยากมาท่องเที่ยวเชียงใหม่จากการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง รองลงมา ร้อยละ 37.78 จากการบอกเล่าของญาติพี่น้องหรือเพื่อน ร้อยละ 29.72 จากโฆษณาและการส่งเสริมการขายของบริษัททัวร์หรือบริษัทนำเที่ยว และร้อยละ 22.92 จากการชมภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในชียงใหม่ ส่วนสิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนคาดหวังจากการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ พบว่า อันดับที่ 1 คาดหวังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และหลากหลาย (ร้อยละ 71.75) รองลงมา ได้แก่ ธรรมชาติที่มีความสวยงามและแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่หลากหลาย (ร้อยละ 69.25) อาหารและผลไม้ไทยที่มีเอกลักษณ์ อร่อยและหลากหลาย (ร้อยละ 68.75) ความมีน้ำใจและเป็นมิตรของคนไทย (ร้อยละ 51.50) สินค้าและสถานที่ให้ช้อปปิ้งที่หลากหลายและราคาไม่แพง (ร้อยละ 43.25) ที่พัก ข้อมูลต่างๆ และการเดินทางที่สะดวกสบายและมีให้เลือกหลายระดับ (ร้อยละ 37.50) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 16.00) ตามลำดับ

เมื่อสอบถามถึงความประทับใจหรือสิ่งที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชียงใหม่ พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ผลไม้ไทย (ร้อยละ 91.10) รองลงมาได้แก่ ความมีน้ำใจและเป็นมิตร (ร้อยละ 86.13) อาหารไทย (ร้อยละ 84.29) แหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 79.58) ความสะดวกสบายในการเดินทาง (ร้อยละ 71.20) ที่พัก (ร้อยละ 70.94) การให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 69.11) สินค้าทั่วไป (ร้อยละ 67.28) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 65.97) ตามลำดับ

โดยเมื่อสอบถามถึงปัญหาในการท่องเที่ยวเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.26 ประสบปัญหาการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พ่อค้าแม่ค้า และคนทั่วไปไม่รู้เรื่อง รองลงมา ร้อยละ 28.57 ประสบปัญหาพ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบขายสินค้าแพงหรือไม่มีคุณภาพ ร้อยละ 19.84 ประสบปัญหาการเดินทางที่ไม่สะดวก ร้อยละ 13.50 ประสบปัญหาบริษัททัวร์หรือบริษัทนำเที่ยวเอาเปรียบ และร้อยละ 8.82 ประสบปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามลำดับ อีกทั้งนักท่องเที่ยวจีนยังมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ได้แก่ ควรมีการเพิ่มข้อความภาษาจีนลงในป้ายต่างๆ เช่น ป้ายบอกตำแหน่งสถานที่ หรือป้ายราคาสินค้า ควรมีน้ำดื่มสาธารณะ และห้องน้ำสาธารณะ

ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงการกลับมาท่องเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้งในอนาคต พบว่า นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.42 จะกลับมาท่องเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้งแน่นอน ส่วนนักท่องเที่ยวจีน ร้อยละ 31.32 ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาท่องเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้งหรือไม่ และมีนักท่องเที่ยวจีนเพียงร้อยละ 5.26 ที่จะไม่กลับมาท่องเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้ง

แม้ว่าข้อมูลจากสื่อหลายสำนักจะบอกว่าขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ลดลงจากเดิม ไม่ว่าจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศจีนเอง หรือผลกระทบที่ผ่านมาจากมาตรการการอนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านชายแดนไทยของกรมขนส่งทางบกที่เข้มงวดขึ้น แต่จากผลการสำรวจความความคิดเห็นข้างต้นจะพบว่า นักท่องเที่ยวจีนยังคงให้ความสนใจกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเชียงใหม่ และเมื่อได้มาท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้ว นักท่องเที่ยวจีนเหล่านั้นกลับมีความประทับใจในความมีน้ำใจและเป็นมิตรของคนไทย อีกทั้งยังชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ไทยและอาหารไทย ซึ่งจะเห็นว่าเชียงใหม่ยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการภายในจังหวัด ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสร้างความเข้าใจให้กับคนในท้องถิ่น เพิ่มข้อความภาษาจีนลงในป้ายต่างๆ และให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว และวิธีการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศไทย ผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงความเป็นเมืองยอดนิยมในมุมมองของนักท่องเที่ยวจีนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น