ผ้าป่าสามัคคีช่วย อสม.บ้านเหมืองผ่าจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลชาวบ้าน

คณะศรัทธา ประชาชน คณะกรรมการตำรวจ สภ.แม่ริม ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร่วมด้วยช่วยกันจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยที่ได้มอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเหมืองผ่า ม.1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์สถาน
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เป็นบุคคลากรสำคัญประจำหมู่บ้าน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน แม้จะมีรายได้จากการสนับสนุนเดือนละ 600 บาท จากสาธารณสุข แต่ก็ทำงานด้วยจิตอาสามากกว่าผลของรายได้ที่จะได้รับ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายจตุรงค์ มโนรส ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม พร้อมคณะ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ริม นำโดย พ.ต.อ.สุธี จำปา ผกก.สภ.แม่ริม เล็งเห็นความสำคัญและความตั้งใจในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข จึงพร้อมใจกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนกิจกรรมของ อสม.บ้านเหมืองผ่าขึ้น โดยแต่งดาองค์ผ้าป่าและทอดถวาย ณ วัดเจดีย์สถาน ได้เงินบริจาคทั้งสิ้นกว่า 70,000 บาท สมทบเข้าในกองทุน อสม.บ้านเหมืองผ่า เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดหาเครื่องมือต่างๆ เพื่อการดูแลและตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน อาทิ เครื่อวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งนำหนัก เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่ม อสม.บ้านเหมืองผ่าได้ขอบคุณประธานจัดทอดผ้าป่าและขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล ในการร่วมบริจาคทรัพย์สมทบการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จนได้เงินมาจำนวนหนึ่ง และจะได้นำไปต่อยอดและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ อสม.และชาวบ้านต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น