จับตาสถานการณ์สับปะรดไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุ เดือนพฤษภาคม 60 ดัชนีรายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่ม 3.83 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปี 59 เผย ขณะนี้สับปะรดอยู่ในช่วงกระจุกตัวออกตลาด โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจับมือกระทรวงเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมเดินหน้ากระจายผลผลิต มั่นใจสถานการณ์คลี่คลายภายในกรกฎาคมนี้
นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้วิเคราะห์และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเดือนพฤษภาคม 2560 เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 2559 โดยใช้ดัชนีชี้วัด 3 ตัว คือ 1.ดัชนีชี้วัดรายได้เกษตรกร 2.ดัชนีชี้วัดผลผลิตการเกษตร และ 3.ดัชนีชี้วัดราคาผลผลิตเกษตร โดยในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559
นางสาวจริยา กล่าวต่อว่า ส่วนดัชนีราคาเดือนพฤษภาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ลดลงร้อยละ 2.84 จากผลผลิตที่ออกกระจุกตัวในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะสับปะรดโรงงาน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเกษตร โดยดูจากรายได้เกษตรกรในภาพรวมเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.83
สำหรับการแก้ไขปัญหาในช่วงระยะสั้นที่ผลผลิตออกมากระจุกตัวในเดือนดังกล่าว โดยเฉพาะสับปะรด หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งประชาสัมพันธ์ และกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการแปรรูปเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันให้กับเกษตรกร และคาดว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่าและกล่าว
“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนผลผลิตให้เกษตรกรได้รับรู้และตัดสินใจที่จะผลิตตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map ผ่าน ศพก. 882 ศูนย์ และใช้ตลาดนำการผลิตในรูปแบบการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ โรงานแปรรูป และร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น