เปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่”มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   สถาบันการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เปิดตัวโครงการ “มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม” หวังสร้างเยาวชนจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำดีเพื่อพ่อ และ สรรค์สร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งจิตอาสา โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนนำดำเนินการ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติ และ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ได้ช่วยกันสนับสนุน และผลักดันให้เกิดโครงการ “มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม” ขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นเสมือนกลไกอันสำคัญยิ่ง ในการเสริมสร้างและ สนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคม และ สามารถส่งมอบคุณค่าของการมีจิตอาสาเพื่อสังคมไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน และ สังคมของเมืองเชียงใหม่สืบไปนอกจากนี้การเปิดตัวโครงการดังกล่าวในวันนี้จะเป็นดั่งจุดเริ่มต้นของการส่งเสริม และ สนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ทำความดีเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดี และ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวจะทำให้น้อง ๆ เยาวชน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พบกัประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการมีจิตอาสาเพื่อสังคม (Volunteer is new Experiences) และ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า น้อง ๆ เยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นแกนนำ หรือ พลังหลักสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างสรรค์สังคมเมืองแห่งนี้ให้เป็นสังคมแห่งจิตอาสา สังคมแห่งมิตรไมตรีจิต สังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อย่างยั่งยืนสืบไป และ ในฐานะพ่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และ ผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการที่วางไว้

นายอรรถวุฒิ ศิริปัญญา หัวหน้าคณะทำงานโครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการผสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนและ ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านดังกล่าวมิได้ก่อเกิดให้ผลดีกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อผู้ที่มีจิตอาสาด้วยเช่นกัน เพราะจะทำให้ผู้ที่มีจิตอาสานั้นเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีและส่งผลให้สุขภาวะด้านอื่น ๆ ให้ดีตามไปด้วย และ ที่สำคัญการที่บุคคลนั้นได้ทำสิ่งดี ๆ ด้วยจิตอาสาต่อผู้อื่น หรือ สังคม ย่อมทำให้บุคคลนั้นได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปในตัวเช่นกันทั้งนี้โครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม ประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม Road Show Project ,กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่….หัวใจอาสาเพื่อสังคม, กิจกรรมมือเล็ก ๆ สร้างสรรค์จิตอาสา , กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์กล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม และ กิจกรรม Diary หัวใจอาสาเพื่อสังคม เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเสมือนกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ การฝึกประสบการณ์จริง ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาที่ครบทุกมิติ จุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีจิตอันดียิ่งจากภาคส่วนต่างๆ และ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นพลังอันสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมของเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ให้เป็นสังคมแห่งจิตอาสา ด้วยพลังความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น