เกษตรคลอดแผนรับมือ พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ

นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงสื่อฯว่า จากปัญหาการเกิดภัยธรรมชาติ กระทรวงเกษตรฯได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทุกพื้นที่เสี่ยง พร้อมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายภาคเกษตร รวมทั้งฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
สำหรับ แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2559/60 แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน 41 กิจกรรม วงเงิน 7,807.64 ล้านบาท ประกอบด้วย ด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบ เช่น แผนบริหารจัดการน้ำรายจังหวัดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรการ แนะนำการลดความเสี่ยง
ส่วนด้านการเผชิญเหตุ ได้แก่ การปรับแผนการบริหารน้ำ ติดตั้งเครื่องจักรเร่งระบายน้ำ เสริมคันกันน้ำ ทำนบชั่วคราว เป็นต้น

อีกด้านคือ การหยุดยั้งความเสียหาย การสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังเกษตร สนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากน้ำ ด้านการฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการตามแผน ตั้งแต่ พฤษภาคมที่ผ่านมาด้่วยการบริหารจัดการน้ำ การส่งเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ เร่งให้ความช่วยเหลือฯ ใน 22 จังหวัด 99 อำเภอ 514 ตำบล 3,544 หมู่บ้าน 45 ชุมชน โดยกระทรวงได้สั่งการเร่งรัดให้สำรวจตรวจสอบความเสียหายสิ้นเชิง เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิตามระเบียบราชการภายในเวลาไม่เกิน3 เดือน

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าว่า จะสามารถช่วยลดความเสียหายของภาคเกษตรลดลง 25% ของวงเงินการช่วยเหลือเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง คิดเป็นมูลค่าที่ละลดลงประมาณ 425 ล้านบาท และจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โดยบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรให้มากที่สุด

ฤดูฝนที่ผ่านมา หลายพื้นที่ในเชียงใหม่ เผชิญปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตร
อย่างไรก็ตาม การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง การเผชิญเหตุ การพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงขอความร่วมมือเกษตรกรระมัดระวัง ปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง หากประสบภัยต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือ สายด่วน 1170

ร่วมแสดงความคิดเห็น