บันทึกข้อตกลง..

มนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) กับทุกหมู่บ้าน , สถานศึกษา 5 แห่ง และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแหน ม. 2 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ ในการดำเนินการเป็นตำบลปลอดขยะ พร้อมทั้งมอบใบประ กาศนียบัตรและถังพลาสติกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ศาลาบ้านห้วยแหน

ร่วมแสดงความคิดเห็น