โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่

เชษฐพงษ์ โปธิบาล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ อาจารย์ประหยัด สง่าผล ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ การปฐมพยาบาลเบื้อต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ” ให้แก่พนังานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น