โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อฯ ลำพูน-เชียงใหม่ รุดหน้าตามแผน

นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากการที่กระทรวงเกษตรฯและรัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนโครงการผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และเครือข่าย 8,219 แห่ง ทั่วประเทศ
ทั้งนี้มีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ให้แต่ละโครงการที่ชุมชนจะนำเสนอนั้น จะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม โครงการ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร และการแปรรูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น และจะต้องเป็นการจ้างแรงงาน ร้อยละ 50


…..ตามงาน….
จำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนและ พิเชษฐ์ ชัยฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ในพื้นที่ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


สำหรับจังหวัดลำพูนนั้น มีการนำเสนอรูปแบบ โครงการแตกตจ่างกันไป แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ดังกล่าวชัดเจน เช่น ชุมชนที่ 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้งบ2.5 ล้านบาท มาจัดทำ โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามรอยเท้าพ่อ ชุมชนที่ 1 ตำบลนครเจดีย์ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ห้วยรากไม้ ดำเนินการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมี่ส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น
ทางด้านนางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสื่อฯว่า การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนเข้าร่วม 255 ชุมชน 871 โครงการ ทุกโครงการผ่านการเห็นชอบ ใช้งบฯกว่า 497 ล้านบาท
กิจกรรม 8 ด้าน มีครบถ้วน คือ 1. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 296 โครงการ 2. ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 159 โครงการ 3. ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 143 โครงการ 4. ด้านปศุสัตว์ 126 โครงการ 5. ด้านประมง 50 โครงการ 6. ด้านการเกษตรอื่น ๆ 37 โครงการ 7. ด้านการจัดการศัตรูพืช 14 โครงการ และ 8. ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 8 โครงการ
ขณะนี้สำนักงานฯ ได้เร่งทยอยลงนามบันทึกข้อตกลงคณะกรรมการระดับชุมชนในแต่ละตำบล โดยเน้นการกระจายรายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส

ร่วมแสดงความคิดเห็น