๐อบจ.ลำพูนมอบทุนการศึกษา๐

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ยกระดับการศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560 ลงนิเทศติดตามการเรียนการสอน รับฟังข้อคิดเห็นจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในเขตอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 4 โรงเรียน ได้เเก่ โรงเรียนป่าซางลำพูน,โรงเรียนใบบุญป่าซาง, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาลําพูน เเละโรงเรียนมงคลวิทยาลำพูน ทั้งนี้ อบจ.ลำพูน ยังได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง
สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี เรียนเป็นเวลา 4 ปี ให้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน จำนวน 12 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนเต็มจำนวน (ทุน 100%) จำนวน 2 ทุน (ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน และค่าหอพัก) และทุนบางส่วน
(ทุน 70%) จำนวน 10 ทุน งบประมาณกว่า 6 ล้านบาท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น