สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1จัดพิธีซ้อมใหญ่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 1-3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2559 จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมษายน2558วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดพิธีซ้อมใหญ่การรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 1-3 “ในวันนี้ ในนามของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของบัณฑิตทุกคน บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะทั่วกันนั้น แม้จะเป็นผลจากความมานะพยายามและความสามารถของท่านเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านย่อมได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นด้วย ผู้ที่สนับสนุนท่านมีทั้งบุคคลในครอบครัว ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษาและสถาบันการการอาชีวศึกษาตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ได้ช่วยเหลือท่านทั้งหลาย โดยทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด บัณฑิตทุกคน จึงควรถือเป็นหน้าที่จะทำสิ่งดีงามให้เกิดแก่ตนและแก่ส่วนร่วมขออวยพรให้ทุกท่านได้รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความสำเร็จที่ได้รับ ให้คงคุณค่าอยู่คู่กับตนและศักดิ์ศรีของสถานศึกษาและสถาบันขอให้มีความขยันหมั่นเพียรที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้นไปและขอให้ประสบความสุขความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตและในหน้าที่การงานตลอดไปนายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้รับการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จากการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เป็นนิติบุคคล เป็นในส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการปฏิบัติการสอน การวิจัยการกถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินกิจการตามภารกิจมาเป็นปีที่หก โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ทั้งหมด 10 หลักสูตร มีผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3 รุ่น จำนวน 336 คน เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 24 คน และเกียรตินิยม อันดับ 2 จำนวน 45 คนทั้งนี้พิธีพระราชปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2559 ของสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวน 23 สถาบัน จำนวน3,400 กว่าคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น