ผู้ว่าฯลำพูน ตรวจเยี่ยม ศูนย์รับแจ้งการทำงาน ของคนต่างด้าว

ผวจ.ลำพูน เดินไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่สำนักงานจัดหางานจ.ลำพูน หลังจากที่ จ.ลำพูน ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ภายในศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.บ้านกลาง โดยรับแจ้งลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน แต่ไม่มีเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค.60

ที่ สำนักงานจัดหางาน จ.ลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ. และ หน.ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการลงทะเบียน ซึ่งยอดรวมผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่เดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.ถึงเวลา 11.00 น.ของวันที่ 25 ก.ค.60 มีนายจ้าง ผู้ประกอบการ รวมจำนวน 257 คน นำแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนรวม 648 คน แบ่งเป็นชาวเมียนมา จำนวน 642 คน ลาว 5 คน และกัมพูชา 1 คน

สำหรับหลักฐานที่นายจ้างต้องนำมาลงทะเบียน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง , สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( กรณีเป็นนิติบุคคล ) , รูปถ่ายของแรงงานต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ มายื่นกับ จนท.สำนักงานจัดหางาน หลังจากนั้นจะมีการตรวจพิสูจน์เอกสาร และออกเอกสารรับรองตัวบุคคล , หนังสือเดิน ทางชั่วคราว และตรวจสุขภาพ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จ.ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053 525 543 – 4 ต่อ 505 / 515 / 516 / 518 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th และ โทร.สายด่วน 1694 .

ร่วมแสดงความคิดเห็น