อบรม…

รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค Thailand 4.0 ในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพสู่สังคม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ที่โรงแรมเมอร์เคียว

ร่วมแสดงความคิดเห็น