วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค Thailand 4.0

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค Thailand 4.0 ในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพสู่สังคมแห่งวัยสูงอายุแบบพฤฒพลัง ภายใต้โครงการเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ โดยมีแกนนำทางด้านสุขภาพทั้งหมด 4 ชุมชน อาทิ ชุมชนสันผักหวาน อ.หางดง, ชุมชนสันนาเม็ง อ.สันทราย, ชุมชนชมภู อ.สารภี, ชุมชนกิ่วแลหลวง อ.สันป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จ. เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เล็งเห็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายเพิ่มอิสระในการใช้ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างการดูแลที่แตกต่าง พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพด้วยการนำการดูแลสุขภาพผ่านระบบทางไกล โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัค และสื่อ Information and Communication Technology เข้ามามีบทบาท ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรัฐได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้น ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการนำความรู้ใหม่มาพัฒนาองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ การพัฒนาสื่อความรู้ทางด้านสุขภาพ โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุสามารถนำความรู้มาดูแลสุขภาพของตนเองได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น