จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2560

ข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2560

วันนี้ ( 31 ก.ค. 60. ) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2560 โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมวางพวงมาลา

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ซึ่งปกครองบ้านเมืองมาแต่อดีต มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

ต่อจากนั้นมีพิธีทำบุญ ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี และวัดจามเทวี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสถูปของพระนางจามเทวี โดยชุมชนจามเทวีได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

พระนางจามเทวีเป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ล้านนา ไทย ด้วยทรงเป็นกษัตรีย์องค์แรกของราชวงศ์จามเทวี ที่ปกครองเมืองหริภุญชัย หรือเมืองลำพูนให้เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญมั่งคั่งยิ่งกว่าอาณาจักรใดๆในยุคนั้น พระนางจามเทวีไม่เพียงแต่จะทรงมีพระสิริโฉมงดงาม แต่ยังทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศและมีศีลบริสุทธิ์ กล่าวกันว่าในสมัยนั้นโปรดให้สร้างพระอารามไว้ 4 มุมเมือง รวมแล้วมีพระอารามถึง 2 พันแห่ง ทั่วพระนครและปริมณฑล พระนางจามเทวี ทรงครองราชย์ได้ 42 ปี จึงเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 92 พรรษา มีผู้สืบเชื้อสายติดต่อกันมาถึง 49 พระองค์ รวมเวลา 615 ปี .

ร่วมแสดงความคิดเห็น