น.ส.นันท์นภัส สมสนุก คว้ารางวัลประกวดเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลประกวดเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค ขึ้นเป็นปีที่ ๓๐ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเพลงกล่อมลูก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการดำรงชีวิตของชุมชนและมีคุณค่า สมควรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยเริ่มจัดการประกวดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ และได้จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในงาน “มหิดล – วันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา การประกวดเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค รอบชิงชนะเลิศ เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๓๓ คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๓๗ คน

ซึ่งผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.นันท์นภัส สมสนุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พร สวรรค์ ขันธสีมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และจะเข้ารับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2560 ในเดือนสิงหาคม ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โอกาสนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลประกวดเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น