“ปาย” จัดเต็ม ดึงเยาวชนติวเข้ม หวังสร้างจิตสำนึก รักษ์ป่าตั้งแต่เด็ก

วันที่ 4 ส.ค.60 เวลา 09.45 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้ต้อนรับ พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ในโอกาสมาประธานเปิดอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร ในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่แผนแม่บทกำหนดไว้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.ที่ได้กำหนดให้เสริมสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในพื้นที่ ให้มีองค์ความรู้ รู้จักวิธีปกป้อง รักษา และเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ป่าไม้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ผู้เข้าอบรมในวันนี้ เป็นเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 220 คน เป็นการอบรมให้ความรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการบุกรุกผืนป่า แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุกรุกป่า และนำเยาวชนไปศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ณ หมู่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ต.แม่นาเติง อ.ปาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น