ร่วมสร้างจิตสำนึกชาวนันทารามคัดแยกขยะสร้างการมีส่วนร่วม

ชุมชนนันทาราม อบรมชาวชุมชน คัดแยกขยะต้นทาง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะ สร้างรายได้
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการคัดแยกขยะต้นทางโดยประชารัฐ โดยการอบรมเชิงปฏิบ้ติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนจากต้นทางของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วมในคัดแยกขยะแต่ประเภท ลดปริมาณขยะที่ออกสู่ปลายทาง และสร้างรายได้การคัดแยกขยะ “ขยะสร้างรายได้ เพียงท่านคัดแยกขยะก่อทิ้ง ” โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลแขวงเม็งรายและชาวชุมชนเข้าร่วม ณ ชุมชนนันทาราม แขวงเม็งราย
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า เป็นหนึ่งในนโยบายของทางนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คือนายกทัศนัย บูรณุปกรณ์ ซึ่งได้มอบหมายให้ตนเองดูแลเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัญหาขยะของชาวชุมชนต่างๆในแขวงเม็งราย ให้ทุกคนทุกครัวเรือนเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนด้วยคนในชุมชน การคัดแยกขยะจากต้นทางจะเป็นการลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี โครงการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น