เมืองแพร่สดใส ไร้ขยะ

จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนด้วยหลัก 3Rs ตามโครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ชื่อว่า “เมืองแพร่
สดใส ไร้ขยะ”
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่บริเวณลานวัฒนธรรม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนด้วยหลัก 3Rs เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560
เพื่อทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน
จังหวัดแพร่จึงได้จัดโครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ชื่อว่า “เมืองแพร่สดใส ไร้ขยะ” เพื่อให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3Rs โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนด้วยหลัก 3Rs
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนด้วยหลัก 3Rs
พร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอดำเนินการตามโครงการฯ ในช่วงวันที่ 7-12 สิงหาคม 2560
ในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ในครั้งนี้ยังได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุรองรับของเสียอันตรายชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น