ประเมินผลโครงการ 9101 ขยายผลพัฒนาเกษตรยั่งยืน

นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แถลงสื่อฯว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนิน”โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”งบประมาณ22,752.50 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ กำหนดเป้าหมาย 9,101 ชุมชน ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการ จะให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยชุมชนมีการเริ่มโอนเงินให้แก่ชุมชนตั้งแต่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เตรียมประเมินผลโครงการมีแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูล 2 ครั้ง ช่วงแรกตั้งแต่ 28 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560 เพื่อประเมินการรับรู้โครงการ และความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ระหว่าง 15 – 25 กันยายน 2560 เพื่อประเมินผลสำเร็จในพื้นที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ
สำหรับการติดตามประเมินผลจะพิจารณาการดำเนินงาน ตามลักษณะกิจกรรมต่างๆ 8 ด้านหลัก ทั้งด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และ ด้านการเกษตรอื่นๆ เพราะ โครงการ 9101 มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน การจ้างแรงงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อย เกษตรกรและประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึง


ติดตามผล
สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำบลสะเมิงใต้เขต 2 ณ กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลสะเมิงใต้เขต2 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่


เปิดงาน
นิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์ เกษตรอำเภอลี้ ลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ร่วมกับชุมชน 1 ศรีวิชัย และกลุ่มผลิตกล้าไม้ตำบลศรีวิชัยเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยมีวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานในพิธี บริเวณ ศาลากลางบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ศรีวิชัย อ. ลี้ ลำพูน


โครงการ 9101
จำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ชุมชนที่ 5 ตำบลเวียงยอง ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ หมู่ 8 บ้านใหม่วังไฮ ต.เวียงยอง เมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น