สดร. จัดเวิร์คช็อป ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลก บูรณาการความรู้สู่สะเต็มศึกษา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาและเวิร์คช็อป “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดาราศาสตร์ นำไปสู่การบูรณาการความรู้ “สะเต็มศึกษา” การศึกษารูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค.60 ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ภายใต้ยูเนสโก –International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO (ITCA) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” (ITCA Colloquium – Astronomy for STEM Education) ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค.60 ณ กทม. และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ ของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ในหน่วยงานชั้นนำจากทั่วโลก มาร่วมปาฐกถาและบรรยาย “การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาคมโลก”พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดาราศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนากระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในหน่วยงาน สังคม และชุมชน ดร. ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มบุคลากร ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ ในการจัดการศึกษาด้านวิทยา ศาสตร์และดาราศาสตร์แก่เยาวชน สู่การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และคณิตศาสตร์ (STEM) เข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ และประกอบอาชีพด้านSTEM เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การสัมมนาครั้งนี้มีคณะครู อาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์จากทั่วทุกทวีปของโลก อาทิ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา เป็นต้น เข้าร่วมจำนวน 120 คน ในการนี้ สดร. จัดพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 7 ส.ค.60 ณ โรงแรมพูลแมนจี กทม. โดยได้รับเกียรติจาก นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย คุณยุน ฮี ลี ผู้แทนจากสำนักงานยูเนสโก กทม. คุณซิลเวียทอร์เรส เพ็มเบิร์ก ประธานสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระ ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย สำหรับศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ดำเนินงานโดย สดร. ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา สดร. ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ในกรอบการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และกำหนดวันลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เตรียมเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 28 ส.ค.60 ณ กทม.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น