โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จัดกิจกรรมแปรรูปขยะในโรงเรียนเป็นอุปกรณ์ปลูกผัก

ครูเทศบาลวัดศรีแปรรูปขยะในโรงเรียนใช้เป็นอุปกรณ์ปลูกพืชผักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำ 10 ฐานการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนสุดเก๋ปลูกข่าโดยไม่ต้องขุด ถุงนมไร้ประโยชน์เป็นถุงเพาะกล้ามะนาวขายสร้างมูลค่า แก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

นายอนันต (อะนันตะ) ไชยวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงมือจัดทำฐานการเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับเด็กๆ นักเรียนตั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนโดยนำขยะที่มีภายในโรงเรียนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง เป็นถุงนม ขวดน้ำพลาสติก และนำยางรถยนต์มาปรับใช้เป็นแปลงปลูกผักถึงจะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์กลายเป็นแปลงปลูกผัก เพาะพันธุ์เลี้ยงกบ ปลูกข้าว ทำปุยหมักโดยเฉพาะการนำยางรถยนต์มาปลูกข่า ที่ต้องลงดินก่อนจะนำมาขายหรือนำมาใช้ต้องขุดลงไปแต่นี้เป็นเพียงแนวคิดที่ไม่ต้องขุดเพียงพลิกกระถางยางคว่ำลงก็ได้ข่าจำนวนมากออกมา ซึ่งเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาคิดค้นไปกับการทำจริง รู้จักคิดรู้จักทำมากว่าดูจากทีวี ดูจากตำรา จะสามารถต่อยอดไปใช้ต่อที่บ้านให้ผู้ปกครองใช้พื้นที่บ้านเพียงเล็กๆน้อยก็มีพืชผักกินเอง ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครอบครัว แก้ไขปัญหาขยะที่เปล่าประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

อย่างไรก็ตามเป็นการเริ่มต้นที่จะสอนให้นักเรียนเป็นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าที่ปลูกแล้วนำมาขายหรือแลกเปลี่ยนกันในชุมชนของตนเอง เพราะในชุมชนศรีปิงเมืองเป็นชุมชนมีความแออัดของ พื้นที่บ้านเรือนแต่ละบ้านมีน้อยต้องซื้อพืชผักมาประกอบอาหารแต่หากบางอย่างบางชนิดสามารถปลูกได้กินได้ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง เด็กๆสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในชุมชนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ด้านครูอนันต เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กๆที่อาศัยอยู่ชุมชนเมือง จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตตามชนบท จึงจัดทำฐานการเรียนรู้เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รู้ที่มาของผลิตผลทางการเกษตร และรู้จักประโยชน์และคุณค่าของผักแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ 400 กว่าคนทุกวันจะมีถุงนมจากโครงการนมโรงเรียนประมาณ 400 กว่าถุง จึงนมถุงนมมาเพาะชำกล้ามะนาวขายถุงล่ะ 15 บาทเป็นการนำขยะมาสร้างมูลค่าอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น