ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ผ่านมา นางศันสนีย์ พุกกานนท์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด กิจกรรมสร้างความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

โดย นางศันสนีย์ พุกกานนท์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กิจกรรมสร้างความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 โดยมีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เข้ารับอบรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาต่อยอดนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเป็นการต่อยอดพัฒนาวัฒนธรรมให้บังเกิดผล นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

“ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ เสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรมของชุม โดยวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน , การบรรยายหัวข้อ การสร้างแรงบัลดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ , การต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม , การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยนายนครินทร์ ยาโน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าชาติพันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่” นางศันสนีย์ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น