ห้วยทรายตั้งกลุ่ม“ทำปุ๋ยหมัก” สนองนโยบายรัฐบาล-สนง.เกษตรจังหวัดลงตรวจเยี่ยม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ของบ้านห้วยทราย หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีจัดกิจกรรมด้านการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพตามโครงการ9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคณะเกษตรอำเภอแม่ริม ได้เดินทางไปเปิดการอบรมและลงพื้นที่ชมการปฏิบัติงานของกลุ่มเกษตรด้านการทำปุ๋ยหมักและกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหาร โดยการนำของ ร.ท.อินสอน ลือไชย หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชลฯกองพันพัฒนาที่ 3 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาให้ความรู้ด้านนโยบายและแผนการทำงานตลอดจนการใช้งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล
การอบรมและการลงพื้นที่ศึกษาดูงานดังกล่าว ได้รับการต้อนรับจากคณะเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นนายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รวมถึงกำนันตำบลห้วยทรายและผู้ใหญ่บ้านของตำบลห้วยทรายให้การต้อนรับ จากการลงพื้นที่ได้รับคำชี้แจงจาก นายวิเชียร ดังเด็ง หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมัก ตลอดจนกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดทำกิจกรรมตามโครงการ
อีกหลายหมู่บ้าน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่าง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอตลอดจนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อการปรับปรุงและจะมีการต่อยอดของโครงการต่างๆ และทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ทุกๆ ฝ่ายจะให้การสนับสนุนและร่วมกันส่งเสริมให้มีการผลิตและส่งเสริมให้มี
การต่อยอด เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของแต่ละกลุ่มงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
จากการลงพื้นที่ของคณะฯ ทำให้กลุ่มเกษตรกรของตำบลห้วยทราย
ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในพื้นที่ ได้มีกำลังใจในการ
ทำงานเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสามารถ
นำปุ๋ยหมักที่ผลิตกันขึ้นเองได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดการทำเกษตรที่ได้คุณภาพ
และคาดว่าจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น