อบรม..การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ

เยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางาน จ.เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 แก่ผู้เกี่ยวข้อง ที่ รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น