เมืองสามหมอกขยายเวลาขอรับ สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขยายเวลาการขอรับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จนถึงวันที่ 30 กันยายน นี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าถึงการสนับสนุนเงินทุนอย่างทั่วถึง
นางชายชล การีพจน์ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แจ้งขยายระยะเวลาสิ้นสุดการขอรับสินเชื่อ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้เข้าถึงการสนับสนุนเงินทุนของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งจะเป็นทุนช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้อง ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติ ได้มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนได้ ซึ่งจะทำให้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นฐานในการสร้างรายได้และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ เข้ารับคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-612089 ต่อ 17

ร่วมแสดงความคิดเห็น